Moduulityökalujen parametrit ja määritykset

Moduulityökalujen parametrit ja määritykset

Tässä ohjeessa käsitellään moduulityökalujen parametrien määrittämistä sekä muita eri moduulityökalujen vaatimia asetuksia. Moduulityökaluista yleisesti on ohjeessa Moduulityökalut. Konvertoi liidi -moduulityökalusta on myös oma erillinen ohjeensa, Liidin konvertointi.

Parametrit

Moduulityökaluun voidaan asettaa parametreja, joilla voidaan esimerkiksi tuoda/täydentää tietoa alkuperäiseltä entiteetiltä tai täyttää kenttiä halutuilla tiedoilla.

  • Parametrit toimivat toisesta moduulista tietoa tuodessa kaavalla: kenttä, johon tuodaan tietoa={$kenttä, josta tuodaan tietoa} (esim. cf_1103={$cf_1499}). Kaava toimii aina vastaavalla tavalla kenttätyypistä riippumatta.
  • Parametrit toimivat saman entiteetin sisällä tietoa täydennettäessä kaavalla: kenttä, johon tietoa halutaan=haluttu arvo/teksti (esim. valintalistassa: cf_1548=Hyväksytty   TAI   tekstikentässä: cf_5823=Tämä on esimerkkitekstiä).

Parametrien kirjoituksessa tulee tietyissä tapauksissa ottaa huomioon, mihin moduuliin työkalua tehdään. Jos esimerkiksi luodaan Asiakkaat-moduuliin työkalua, jolla luodaan asiakkaalle uusi kontakti, luodaan kontaktin linkitys asiakkaaseen kirjoitusmuodolla account_id={$ID}. Jos taas luodaan esimerkiksi Kontaktit-moduuliin työkalu, jolla luodaan kontaktille uusi potentiaali, luodaan linkitys kontaktin edustamaan asiakkaaseen parametrilla account_id={$account_id}.

Alla on kuvattu esimerkkejä parametrien käytöstä. Selkeyden vuoksi ne on tehty eri moduulien Linkki toiseen moduuliin -moduulityökaluihin, mutta ne toimivat vastaavalla tavalla kaikissa työkaluissa, joihin parametrejä voidaan tehdä.

Esimerkissä 1 tehdään Asiakkaat-moduulille työkalu, jota painamalla luodaan asiakkaalle uusi Kontakti (linkittäen kontakti kyseiseen asiakkaaseen asiakasrelaatiolla parametrilla account_id={$ID} , ks. kuva alla).

 

Esimerkissä 2 tehdään Asiakkaat-moduulille työkalu, jota painamalla luodaan uusi kalenterimerkintä asiakkaalle (linkittäen kalenterimerkinnälle asiakasrelaatio kyseiseen asiakkaaseen sekä määräämällä aktiviteetin tyyppi parametreilla activity_mode=Events&account_id={$ID} , ks. kuva alla).

 

Esimerkissä 3 tehdään Kontaktit-moduulille työkalu, jota painamalla luodaan uusi Potentiaali kontaktille (linkittäen potentiaalille kontakti- ja asiakasrelaatiot parametreilla contact_id={$ID}&account_id={$account_id} , ks. kuva alla).

 

Esimerkissä 4 tehdään Potentiaalit-moduulille työkalu, jota painamalla luodaan uusi kalenterimerkintä linkittäen se potentiaaliin otsikko-, kampanja-, kontakti- ja asiakas- ja potentiaalirelaatioparametreilla (activity_mode=Events&subject={$potentialname}&campaignid={$campaignid}&account_id={$accountid}&contact_id={$contactid}&parent_id={$ID} , ks. kuva alla).

 

Esimerkissä 5 tehdään Tukitiketti-moduulille työkalu, jota painamalla luodaan uusi kalenterimerkintä, jonka aihe on tukitiketin aihe, tila Pidetty ja tyyppi Asiakaskäynti (linkittäen se tukitiketille parametreilla activity_mode=Events&subject={$ticket_title}&eventstatus=Held&activitytype=Meeting , ks. kuva alla).

 

Esimerkissä 6 tehdään Tarjoukset-moduulille työkalu, jota painamalla luodaan uusi tiedosto (linkittäen se tarjoukseen parametreilla parent_id={$ID}&notes_title={$subject} , ks. kuva alla).

 

Esimerkissä 7 tehdään Tarjoukset-moduulille työkalu, jota painamalla luodaan uusi kalenterimerkintä (linkittäen se tarjoukselle parametreilla activity_mode=Events&subject={$subject}&campaignid={$campaignid}&account_id={$account_id}&contact_id={$contact_id}&quote_id={$ID} , ks. kuva alla).

 

Convertmode

Linkki toiseen moduuliin -moduulityökalulla voidaan tehdä erillisen convertmode-parametrin avulla muuntaa rivitietoja sisältävä entiteetti toiseksi rivitietoja sisältäväksi entiteetiksi. Esimerkiksi seuraavilla parametreilla voidaan muuntaa tarjouksesta lasku: record={$ID}&contact_id={$contact_id}&convertmode=quotetoinvoice

Convertmode-parametrit muiden moduulien välillä ovat esim. quotetoso (tarjouksesta myyntitilaus) ja sotoinvoice (myyntitilauksesta lasku).

Muita työkalukohtaisia määrityksiä

Sähköpostityökalut

Sähköpostia lähettäviä moduulityökaluja on kahdenlaisia: joissakin tapauksissa sähköpostiviestin sisältö määritellään erillisellä sähköpostipohjalla (moduulityökalua käytettäessä avataan ikkuna sähköpostin kirjoittamiselle), kun taas esimerkiksi työkaluissa Lähetä dokumenttipohja sähköpostilla (Geneerinen), Tiedota käyttäjää (Geneerinen) ja Mail reminder (Lasku) on omat kentät lähetettävän sähköpostin tiedoille (ks. myös kuva alla):

  • Target User -kenttään valitaan sähköpostin vastaanottaja, vaihtoehdot riippuvat valitusta moduulityökalusta. Vaihtoehtona on aina myös ”Muokattu”, jolloin vastaanottajaksi voidaan määrittää jokin kiinteä sähköpostiosoite kenttään Custom Email Address.
  • Email Subject -kenttään kirjoitetaan sähköpostin aihe.
  • Email Body -kenttään kirjoitetaan sähköpostin viesti. Tässä kentässä voidaan käyttää myös tägejä, näistä tarkemmin ohjeessa Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa.

Moduulityökaluilla Lähetä dokumenttipohja sähköpostilla (Geneerinen) ja Lähetä PDF (Geneerinen) voidaan lähettää vastaanottajalle PDF-pohjia valitsemalla lähetettävä pohja Templates- tai Liitetiedostot-kohdan valintalistasta. Lähetä PDF-työkalulla voidaan tämän lisäksi lähettää enintään kaksi muutakin liitetiedostoa käyttäjän koneelta (ks. kuva alla). Liitteille voidaan myös määrittää dokumenttipohjan ja tiedostojen nimistä poikkeavat nimet. Remove attachments -valintaruutu disabloi koneelta tuotujen liitetiedostojen käytön.

Send email template (Kontaktit) -moduulityökalulla voidaan lähettää kontaktille sähköpostipohja valitsemalla pohja Email template -valintalistaan.

Kenttiä päivittävät työkalut

Muutamilla eri moduulityökaluilla voidaan joko itsenäisesti tai osana muuta toimintaa päivittää entiteetin kenttiä. Näitä työkaluja ovat esim. Update entity fields (Geneerinen), Luo tapahtuma tai tehtävä, kenttien päivityksellä (Asiakkaat, Kutsutilaisuudet), Linkki toiseen moduuliin, kenttien päivityksellä (Asiakkaat, Kontaktit) ja Add contact to campaign with update (Kontaktit). Näiden työkalujen Päivitä-osion valintalistoihin valitaan päivitettävät kentät ja valintalistan kanssa samalla rivillä olevaan tekstikenttään kirjoitetaan päivitettävä arvo (ks. kuva alla).

Työkalut projektin luomiseen

Projekteja voidaan luoda työkaluilla Create project with static options (Geneerinen) ja Luo projekti (Tarjous). Molemmissa tapauksissa projektille voidaan parametrien avulla tuoda tietoa lähdemoduulista sekä määrittää projektin työvaiheet Mainrow-osioon ja tämän alla oleviin osioihin. Muut työkaluihin liittyvät määritykset poikkeavat hieman toisistaan: Luo projekti -työkalulla uudelle projektille voidaan määrittää lisäksi vain sen kesto. Kun projekti luodaan staattisilla asetuksilla, voidaan projekti linkittää lähde-entiteettiin ja kiinnittää käyttäjiä projektiin tietyillä rooleilla (ks. kuva alla).

GDPR-työkalujen käyttöönotto
Moduulin entiteettien numerointi
Koontilaskutus-moduulityökalu
Porrastettu provisio
Tuotekohtainen komissio
Portaalien asetukset
Combined Shape