Moduulityökalujen parametrit ja määritykset

Ohje päivitetty Tätä ohjetta on päivitetty 4.9.2023. Lisätty kohta: 3. Entiteettien luomisen parametrit

Yleistä

Tässä ohjeessa käsitellään moduulityökalujen parametrien määrittämistä sekä muita eri moduulityökalujen vaatimia asetuksia. Moduulityökaluista yleisesti on ohjeessa Moduulityökalut.

Parametrit

Moduulityökaluun voidaan asettaa parametreja, joilla voidaan esimerkiksi tuoda/täydentää tietoa alkuperäiseltä entiteetiltä tai täyttää kenttiä halutuilla tiedoilla.

  • Parametrit toimivat toisesta moduulista tietoa tuodessa kaavalla: kenttä, johon tuodaan tietoa={$kenttä, josta tuodaan tietoa} (esim. cf_1103={$cf_1499}). Kaava toimii aina vastaavalla tavalla kenttätyypistä riippumatta.
  • Parametrit toimivat saman entiteetin sisällä tietoa täydennettäessä kaavalla: kenttä, johon tietoa halutaan=haluttu arvo/teksti (esim. valintalistassa: cf_1548=Hyväksytty   TAI   tekstikentässä: cf_5823=Tämä on esimerkkitekstiä).

Parametrien kirjoituksessa tulee tietyissä tapauksissa ottaa huomioon, mihin moduuliin työkalua tehdään. Jos esimerkiksi luodaan Asiakkaat-moduuliin työkalua, jolla luodaan asiakkaalle uusi kontakti, luodaan kontaktin linkitys asiakkaaseen kirjoitusmuodolla account_id={$ID}. Jos taas luodaan esimerkiksi Kontaktit-moduuliin työkalu, jolla luodaan kontaktille uusi potentiaali, luodaan linkitys kontaktin edustamaan asiakkaaseen parametrilla account_id={$account_id}.

Alla on kuvattu esimerkkejä parametrien käytöstä. Selkeyden vuoksi ne on tehty eri moduulien Linkki toiseen moduuliin -moduulityökaluihin, mutta ne toimivat vastaavalla tavalla kaikissa työkaluissa, joihin parametrejä voidaan tehdä.

Lue lisää erikoisparametreista täältä

Esimerkissä 1 tehdään Asiakkaat-moduulille työkalu, jota painamalla luodaan asiakkaalle uusi Kontakti (linkittäen kontakti kyseiseen asiakkaaseen asiakasrelaatiolla parametrilla account_id={$ID} , ks. kuva alla).

 

Esimerkissä 2 tehdään Kontaktit-moduulille työkalu, jota painamalla luodaan uusi Potentiaali kontaktille (linkittäen potentiaalille kontakti- ja asiakasrelaatiot parametreilla contact_id={$ID}&account_id={$account_id} , ks. kuva alla).

Entiteettien luomisen parametrit

On mahdollista luoda moduulityökalu myös entiteettien luomiseen. Tässä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että kun entiteettien luomiseen käytettävällä työkalulla kopioidaan tietoja muista entiteeteistä, täytyy parametreissä käyttää etuliitettä rel_ näiden tietojen kohdalla. Parametrit voisivat siis näyttää esimerkiksi tältä:

firstname={$rel_firstname}&lastname={$rel_lastname}&email={$rel_email}

Rivien mukautetut kentät
Moduulin entiteettien numerointi
Koontilaskutus-moduulityökalu
Sidosryhmät
Tuotekohtainen komissio
Portaalien asetukset
Combined Shape